ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΗΘΙΚΗΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής αφορά όλους όσοι οφείλουν να διαφυλάξουν την ακεραιότητα του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ MEGA, δηλαδή όλους εμάς που έχουμε εργασιακή σχέση ή λειτουργούμε ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή και συνεργάτες της .

Οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής αφορούν όλο το Προσωπικό του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ MEGA. Ως «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ MEGA O.E» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που απαρτίζουν την εταιρεία μας. Ως «Προσωπικό του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ MEGA» (ή «Προσωπικό») θεωρούνται: • Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων • Όλα τα διευθυντικά στελέχη • Όλα τα πρόσωπα που έχουν θέσεις καθηγητών της Ακαδημίας • Όλοι οι τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι μερικής ή πλήρους απασχόλησης • Όλα τα πρόσωπα που συνεργάζονται με τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA βάσει σύμβασης (τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης ενός έργου). Αναφέρεται ρητά ότι, αν και το λεκτικό του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής μπορεί σε αρκετά σημεία να επικεντρώνεται κυρίως σε υπαλλήλους και μέλη της Διοίκησης, όλα τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή υπηρεσιών προς τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA , αναμένεται να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα στο πλαίσιο της εργασίας τους για τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA. Στην ουσία, ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής αφορά όλους εμάς που οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ MEGA, δηλαδή όλους εμάς που έχουμε εργασιακή σχέση ή λειτουργούμε ως εκπρόσωποι ή και συνεργάτες της. Οι κανόνες που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον τρόπο εργασίας μας (φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, τηλεργασία κ.λπ.). Επιπλέον, η εφαρμογή των κανόνων αυτών ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων μας, αλλά και πέρα από αυτήν, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συμπεριφορές και ενέργειες μπορούν να συνδεθούν με τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA. 

ME MIA MATIA

 • Καλλιεργούμε ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
 • Με κατανόηση των αναγκών τους 
 • Με δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπισή τους 
 • Με εμπιστευτικότητα στις συναλλαγές 
 • Με προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών 
 • Με πολιτικές καταπολέμησης απάτης ή διαφθοράς  
 • Διατηρούμε επαγγελματική ηθική 
 • Χωρίς να εκμεταλλευόμαστε εσωτερική/εμπιστευτική πληροφόρηση κατά τη διεξαγωγή των συναλλαγών μας 
 • Αποφεύγοντας τη δημιουργία σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εξωτερική μας απασχόληση 
 • Λαμβάνοντας μέτρα κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας 
 • Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στους συναδέλφους μας 
 • Εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού 
 • Απορρίπτοντας κάθε μορφή διακρίσεων και παρενόχλησης, προωθώντας παράλληλα ένα περιβάλλον εργασίας ανοιχτό σε όλους 
 • Σεβόμενοι τη διαφορετικότητα 
 • Προστατεύουμε τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ MEGA και τη φήμη του 
 • Επικοινωνούμε υπεύθυνα στα social media 
 • Λειτουργούμε με κοινωνική υπευθυνότητα 
 • Προστατεύουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 • Σεβόμαστε τους κανόνες του ανταγωνισμού